Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

NJOFTIM për punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore “Auto Prishtina” PRN126

Në mbështjetje të nenit 10, pika 10.2 të Rregullores së UNMIK-ut, nr.2003/13, me ndryshimet dhe plotesimet e Rregullores së UNMIK-ut 2004/45, e duke e zbatuar Aktvendimin e Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC-I-16-0268-A0001, dt. 24.08.2017, dhe Udhëzimin e Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK, nr.C-IV-20-0059,dt.15.10.2020,Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), me dt.06.09.2021,

Njoftim mbi asetet e ndërmarrjes “JUGOSHPED” Beograd

Në bazë të nenit 5, të  Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit Nr. 04/L-034 (Ligji i AKP-së), dhe kapitullit 3, të Politikave Operative të AKP-së, Agjencia Kosovare e Privatizimit (“AKP”) si administratore me mirëbesim, përcakton statusin e ndërmarrjeve dhe aseteve të saj në territorin e Kosovës, në bazë të dokumentacionit dhe dëshmive në dispozicion. Lidhur me këtë,  me datë 6,7,8,9,10 gusht, 2021 shpallë këtë: 

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 20.08.2021

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në përbërjen e re, mbajti sot mbledhjen e tij konstituive, me ç’rast u informua nga menaxhmenti i AKP-së lidhur me rrjedhën e punës, procedurat dhe gjendjen aktuale të  AKP-së.

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€152,817,393

Shpërndarja e 20%-it

NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE

Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në AKP ZR Prishtinë, para ose deri në orën 16:00 të datës që i bie 15 ditë pas datës së publikimit të këtij njoftimi.

Listën mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org

 

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€186,163,168

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

M & Sillosi

M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me gr...

Hotel Theranda

Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim.

Vreshtaria Stone Castle

Vreshtaria dhe veraria “Stone Castle” në Rahovec është veraria më e madhe në Kosovë dhe ndër më të mëdhatë në rajon.

Shiko te gjitha