Raporti i shfrytëzuesve pa kontratë të pronave të NSH-ve