Likuidimi

Likuidimi Vullnetar mundëson një dalje të shpejtë nga tregu për ato ndërmarrje që në mënyrë të qartë nuk kanë perspektivë për të mbijetuar. AKP-ja mund të fillojë procedurat e tilla kur është e mendimit që procedururat janë në interes të ruajtjes së vlerës së mbetur nga ndërmarrjet e vdekura, dhe interesat e pretenduesve për pronësi  lidhur me këto ndërmarrje. Procedurat do të jenë kryesisht jashtë gjykatës dhe kryesisht do të ndjekin procedurat e likuidimit të gjetura në Rregulloren për Shoqëritë Tregtare. Përsëri, të ardhurat e likuidimit mbahen në mirëbesim nga ana e AKP-së.

 

KËRKESAT KREDITORE - shiqo video

 

PARASHTRIMI I KËRKESAVE NË PROCES TË LIKUIDIMIT - shiqo video