Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE

Autoritetet e Likuidimit (AL-të) të NSh-ve: Përparimi (në likuidim), Kompania e Sigurimeve Kosova (në likuidim), Agrokosova (në likuidim), Jugopetrol (në likuidim), KB Slloga (në likuidim), Kompania e Sigurimeve Dunav (në likuidim), Nispromet (në likuidim), të emëruar sipas Nenit 12 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke vërejtur mos pranimin e shkresave në vijim (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) në adresat e parashtruesve të kërkesave bazuar në nenin 49 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP publikon këtë njoftim:

N J O F T I M

Agjencia Kosovare e Privatizimit (“Agjencia”), njofton punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore (NSH) Bistrica në Drenovc-Pejë, NSH Lidhja e vozitësve në Prizren, NSH Kabllar në Prishtinë dhe NSH Teuta Bare në Mitrovicë, se afati ligjor për dorëzimin-pranimin e ankesave në Agjenci ndaj Listave të Përkohshme të punëtorëve lidhur me këto NSH, për përfitimin e një pjese të të hyrave prej 20% nga privatizimi/ likuidimi i ndërmarrjeve, është 20 ditë nga dita e fundit të publikimit të këtij njoftimi, përkatësisht mund ti parashtrojnë ankesat deri me datë 26.06.2021, në Agjenci.

REAGIM

Reagim ndaj deklaratës së znj. Mimoza Kusari, Ushtruese e Detyrës së Kryetarit të GP të LVV.

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€151,372,509

Shpërndarja e 20%-it

Njoftim për ish punëtorët e NSH Radio Televizioni i Prishtinës dhe NSH Bankës së Lubljanës

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish punëtorët e Ndërmarrjeve Shoqërore Radio Televizioni i Prishtinës dhe ish punëtorët e  Ndërmarrjes Shoqërore Banka e Lubjanës se publikimi i listave fillestare do të bëhet me datë 22,23,24,25,26 mars 2021.

Listat mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org

 

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€190,342,603

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Birraria Peja

Birraria e Pejës ka filluar prodhimin në vitin 1971 dhe deri në vitin 2006 ka qenë pronë shoqërore.

Hotel Theranda

Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim.

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro.

Shiko te gjitha