Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE (KËRKESA PËR INFORMATA SHTESË)

Autoritetet e Likuidimit (AL-të) të NSh-ve: Radio Televizioni i Prishtinës (në likuidim), Miniera Boksitet e Kosovës Volljak (në likuidim), KB Drenica (në likuidim), Elan (në likuidim) të emëruar sipas Nenit 12 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke vërejtur mos pranimin e shkresave në vijim (Kërkesa për informata shtesë) në adresat e parashtruesve të kërkesave bazuar në nenin 49 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP publikon këtë njoftim:

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 03.04.2024

Bordi i Drejtorëve miraton listën e aseteve për Shitjen e Aseteve me Likuidim 65.

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës lejon përmbylljen e procesit të likuidimit për NSh “Des Bratstvo” - Pejë

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin e gjerë publik se ka pranuar një Aktvendim të lëshuar nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës (DhPGjSK) përmes të cilit lejohet përmbyllja e procesit të likuidimit për:

Shiko te gjitha

2323

Asete të shitura

122

Valë të shitjeve

€ 790,875,220

SHUMA E SHITJEVE

€165,192,071

SHPËRNDARJA E 20%-IT

AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË ASETEVE PËRMES LIKUIDIMIT Nr. 65

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.65 duhet të dorëzohen në“Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 24 prill 2024, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30

€166,747,579

FONDI NË DISPOZICION

€398,233,741

FONDI I TRANSFERUAR NË BUXHETIN E KOSOVËS

Storiet e Suksesit

Hotel Nora

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Kosovatex

Pas privatizimit të ndërmarrjes në vitin 2006 janë bërë investime kapitale dhe në teknologji në vlerë prej rreth € 11 milion, duke i mundësuar kësaj fabrike të shfaqet si lider në industrinë e xhinseve në rajon.

Hotel Theranda

Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim.

Shiko te gjitha