Kontakti


Adresa

Selia Qendrore e AKP-së:

Rr. Agim Ramadani Nr. 23,(ish Rr. Ilir Konushevci Nr.8),10 000 Prishtinë, Kosovë,Tel: +383 (0) 38 500 400;E-mail: info@pak-ks.org


Zyra Rajonale Prishtinë:

Përsoni kontaktues: z. Ardian Berisha - Kryesues i Zyrës Rajonale,Adresa: Rr. Rexhep Mala Nr. 2,10000 Prishtinë, Kosova(afër Ambasadës Sllovene)


Zyra Rajonale Pejë:

Përsoni kontaktues: znj. Ardita Lokaj - Kryesuese e Zyrës Rajonale,Adresa: Rr. Papa Klimenti XI Albani, Ndërtesa Onix kati i I,30000 Pejë, Kosova(afër stacionit të trenit)


Zyra Rajonale Prizren:

Përsoni kontaktues: z. Nexhat Elshani - Kryesues i Zyrës Rajonale,Adresa: Rr. Pushkatarëve Nr. 9, Prizren(në Shadërvan)


Zyra Rajonale Mitrovicë:

Përsoni kontaktues: z. Muhamedin Hetemi - Kryesues i Zyrës RajonaleAdresa: Rr: Mbretëresha Teutë, Mitrovicë(afër Palestës sportive)


Zyra Rajonale Gjilan:

Përsoni kontaktues: z. Zeqirja Morina – Kryesues i Zyrës Rajonale,Adresa: Rr. Rruga e Industries (ish Rruga e Bujanovcit),60000 Gjilan, Kosova(Fabrika e Baterive IBG)