Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 30.11.2021

Bordi i AKP-së miratoi shpërndarjen e mbi 2 milionë e 700 mijë euro për kreditorët e 5 ndërmarrjeve shoqërore

AKP njofton opinionin publik për ndërrim të lokacionit të Zyrës Qendrore të AKP-së dhe Zyrës Rajonale të Prishtinës

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin publik se Zyra Qendrore e AKP-së dhe Zyra Rajonale e Prishtinës nga data 1 dhjetor 2021 do të barten në një lokacion të ri, që gjendet në aneksin tek ish Shtypshkronja Rilindja.

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës lejon përmbylljen e procesit të likuidimit edhe për PRZ087 KB "Zoçishtë" dhe PRZ091 KB "Opterusha"

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin e gjerë publik se ka pranuar dy Aktvendime të lëshuara nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës (DHPGJSK) përmes  të cilëve lejohet përmbyllja e procesit të likuidimit për:

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€153,233,202

Shpërndarja e 20%-it

NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE

Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në AKP ZR Prishtinë, para ose deri në orën 16:00 të datës që i bie 15 ditë pas datës së publikimit të këtij njoftimi.

Listën mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org

 

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€182,621,649

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

Hotel Theranda

Para privatizimit Hotel Theranda në Prizren ishte mjaft e dëmtuar dhe nevojiteshin investime substanciale për ri-funksionalizim.

Mulliri Fushë Kosovë

Mulliri i Fushë Kosovës është privatizuar në vitin 2007 me çmim prej 2.5 milion euro.

Fabrika e Re Radusha

Fabrika në Radushë të Istogut është privatizuar në vitin 2010 dhe nga një fabrikë jofunksionale për procesimin e drurit është shndërruar në fabrikë për përpunimin e qumë...

Shiko te gjitha