Privatizacia

Ciljevi Agencije za privatizaciju na Kosovu:

Glavni cilj KAP-a je da privatizaciju društvena preduzeća. Agencija planira da sprovede uspešno proces privatizacije kroz spin-off-ili dobrovoljne likvidacije. KAP će koristiti transparentan i pošten proces za programe i staviti u produktivno korišćenje imovine DP za dobrobit Kosova i potencijalnih vlasnika.


Metode za privatizaciju društvenih preduzeća (društvena preduzeća):

Spin-Off

Korak 1:
PAK može da kreira novu kompaniju ("Novo preduzeće") u formi akcionarskog društva ili društvo sa ograničenom odgovornošću i prenese na nova preduzeća deo ili svu imovinu starih društvenih preduzeća. Obaveze starih preduzeća neće biti prenete nego će ostati starom preduzeću.
Akcije u novom preduzeću privremeno će biti u vlasništvu starog preduzeća koje će se kasnije pretvoriti u holding kompaniju, u potpunosti vođeno od strane KAP-a. PAK takođe čuva akcije u poverenju za stara preduzeća, a poverioci starog preduzeća bi mogli da se  žale Međunarodnoj Komori Vrhovnog suda Kosova.

Korak 2:
KAP prodaje akcije Novog Preduzeća koje drži u poverenju privatnim investitorima, i domaćim i stranim. Prihodi će biti povereni KAP-u, bez obzira na vlasništvo ili poverioca potraživanja od starog preduzeća.
U izvršenju ovih razmena, KAP je posvećen da sprovede ove transakcije na transparentan i konkurentan način da bi osigurao da se dobije poštena cena. PAK može pored cene takođe uzeti u obzir predložene aktivnosti, investicija i zapošljavanja kao što je predviđeno od strane bilo kog potencijalnog investitora. Stoga, vrednost starih društvenih preduzeća je očuvana da zadovolji moguće poverioce i žalbe vlasnika.
 

Dobrovoljne Likvidacije

Dobrovoljne likvidacije dozvoljavaju nesmetan izlazak sa tržišta za one kompanije koje nemaju jasne izglede za opstanak. PAK može da pokrene taj postupak, gde smatra da je postupak u interesu očuvanja preostale vrednosti mrtvog preduzeća, i od bilo kojih vlasničkih ili žalbi kreditora koji imaju interesovanja u ovome. Postupak će biti u velikoj meri van suda i pre svega će se pratiti procedura za likvidaciju koja se nalazi u Uredbi o poslovnim organizacijama. Opet, prihodi od likvidacije čuvaju se u poverenju KAP.