POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA SNABDEVANJE - Snabdevanje arhivskim kutijama

Prishtinë    15/03/2023

U skladu sa unutrašnjim uputstvom za nabavku br. 1/2009, za Likvidacione organe

Datum: 15.03.2023. godine

I: UGOVORNO TELO: Kosovska agencija za privatizaciju, Likvidacioni organ, RK Peć, RK Prizren, RK Gnjilane.

ČLAN II: SVRHA UGOVORA

II.1 Naziv ugovora dat od strane ugovornog tela: Snabdevanje arhivskim kutijama (širine 10 cm), količina 32500 kutija, medicinske rukavice - količina 150 kutija (sa po 100 komada) i maske za zaštitu od prašine -100 kutija (sa po 100 komada).

II.2 Vrsta ugovora i mesto isporuke:

Snabdevanje materijalom za arhivu - arhivske kutije, maske i rukavice, za RK Pejë, RK Prizren, RK Gnjilane.

Mesto isporuke je u KAP, GS Priština - Ul. “Dritan Hoxha” br. 55, Lakrishtë, 10.000 Priština.

ČLAN III: ZAHTEVE koje treba da ispune PRIVREDNI SUBJEKTI

IV.1  ROK ZA ZAHTEVANJE DODATNIH INFORMACIJA ILI POJAŠNJENJA

IV.2 KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

X Odgovarajuća ponuda sa najnižom cenom

IV.2 Rok za prijem tendera: najkasnije do 31. marta 2023. godine Vreme: 14:00 časova.

IV.3 Sastanak za otvaranje tendera:

  Datum:

  31.mart 2023.

Vreme:

14:30:00

Mesto:

Objekat KAP-a, Ul. “Dritan Hoxha” br. 55, Lakrishtë,10.000 Priština

  • Pobednički i/ili eliminisani ponuđači biće obavešteni preko imejla
  • Ponude treba da budu u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti. Pažljivo pogledajte uslove koje treba da ispunite.

Zahtev za tenderski dosije: Tenderski dosije možete preuzeti sa vebstranice: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,34