Informate per kreditoret e ligjshem

Prishtinë   

Informate per kreditoret e ligjshem

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 30 dhe 31 mars 2017 ka aprovuar raportet e shpërndarjes së përkohshme të fondeve të likuidimit për kreditorët e ndërmarrjeve të listuara në vijim. Njoftohen të gjithë kreditoret e ligjshëm se Agjencia do të filloj menjëherë me ekzekutimin e pagesave ndaj kreditorëve të ligjshëm dhe se ky proces pritet të përfundoj brenda 30 ditëve nga data e aprovimit.