NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT NGA AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Prishtinë    25/04/2024

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka aprovuar fillimin e procedurës të likuidimit për ndërmarrjet e listuara më poshtë:

 

 

Nr.

ID e NSh-së

Emri i NSh-së

Kategoria

Komuna

Regjioni

1

PRN193

Nacional

Aset

Prishtinë

Prishtinë

2

PRN207

Vojvodina

Aset

Prishtinë

Prishtinë

 

Çdo person apo person juridik i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe/apo Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për ndërmarrjen apo asetin dhe afatit për parashtrimin e Dëshmisë së Kërkesës dhe/apo Dëshmisë së interesit, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org dhe klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme:

Shtegu në gjuhën shqipe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Shtegu në gjuhën serbe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Shtegu në gjuhën angleze: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57