Industria Ushqimore “AbiProgres” (“Abi-Elif”)

Prizren   

Përveç linjave të prodhimit dhe përpunimit të pemëve dhe perimeve, në kuadër të kompanisë operon edhe njësia e produkteve të qumështit si dhe si linjë e re ka filluar prodhimin e produkteve higjeno-sanitare.

Kjo kompani ka bërë investime të konsiderueshme dhe për momentin ka të punësuar mbi 150 punëtorë të përhershëm. Përpos që i plotëson nevojat e tregut vendor, gjithashtu eksporton edhe jashtë vendit produktet e tyre. www.abiprogres.com