Hotel Nora

Prishtinë   

Që nga viti 1996 deri në privatizim ndërmarrja nuk ishte funksionale dhe në të nuk punonte asnjë punëtor.

Investimet deri më tani kapin shumën përafërsisht 1.1 milion euro  duke e shndërruar  pronën e privatizuar në ndërmarrje moderne hoteliere me kapacitet prej 30 dhomash. Për më shumë, në pronën e privatizuar është ndërtuar edhe objekti i ri i cili operon si qendër tregtare, ku aktualisht janë të angazhuar 90 punëtorë. www.gllareva.com