Zakup imovina društvenih preduzeca u direktnoj upravi