FTESË PËR OFERTË - Ndërmarrja e Re (N.R.) “MIM Golesh”, Magure

Prishtinë    07/07/2020

Ndërmarrja e Re (N.R.) “MIM Golesh”, Magure e cila është në Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së, SHPALLË këtë:

FTESË PËR OFERTË

        PËR SHITJEN E MATERIALVE

EMRI ZYRTAR: Ndërmarrja e Re ”MIM Golesh”

ADRESA POSTARE: Magure
                                                                                          
PËR SHITJEN E MATERIALVE

EMRI ZYRTAR: Ndërmarrja e Re ”MIM Golesh”

ADRESA POSTARE: Magure

LËNDA E KONTRATËS;


Autoriteti kontraktues ka për qëllim shitjen e materialeve si vijon:

1. Dunit i thërrmuar, fraksion 0 – 4mm ,   rreth 13800  m3,
2. Dunit i thërrmuar, fraksion   4 – 8 mm ,  rreth 2500 m3 ,
3. Dunit i thërrmuar, fraksion   8 – 11 mm  rreth 1100 m3 dhe
4. Shkëmbinj ultrabazik  (material për mbushje), fraksion – 60 mm , rreth 36700 m3.

KUSHTET E OFERTIMIT:        


II.    KUSHTET E OFERTIMIT:     

1.    Certifikatën e regjistrimit të biznesit, numrit fiskal, certifikata e TVSH-se, numrin e telefonit kontaktues dhe adresa.  Oferta duhet të përmbaj çmimin me TVSH,  duhet të jete shume e qartë dhe të përfshijë të gjitha detajet e kërkuara, e nënshkruar dhe e vulosur nga Operatori Ekonomik; 


III. VIZITA E MATERIALEVE
Palët e interesuara, materialet e larte cekura mundë tI shikojnë prej datës 07.07.2020 deri me 12.07.2020 prej orës 10:00h deri në orën 14:00h përmes personit kontaktues z. Shefik Imeri, nr. tel mob. 049/455-869 ose fix. 038/588-700. 

IV. KRITERET PER DHENJEN E KONTRATES :

1.    Çmimi më i lartë i ofruar për m3  të materialit

V. AFATI KOHOR DHE VENDI PER DOREZIMIN E OFERTAVE 
Ofertat finale të cilat duhet të jenë në zarf të mbyllur, duhet të dërgohen me datën 13.07.2020 nga ora 13:00 deri në orën 14:00 në adresën e mëposhtme: Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. Agim Ramadani nr.08.
Ofertat do të hapen me datë 13.07.2020 në ora 14:10 në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, rr. Agim Ramadani nr.08;. 

VI. Përfaqësuesit legjitim të ofertuesve, mund të marrin pjesë me rastin e hapjes së ofertave.