KONTAKTONI AKP-në

Selia Qendrore e AKP-së

Rr. Agim Ramadani Nr. 23,

(ish Rr. Ilir Konushevci Nr.8), 

10 000 Prishtinë, Kosovë, 

Tel: +381 (0) 38 500 400; Fax: +381 (0) 38 248 076

E-mail: info@pak-ks.org
 

Zyra Rajonale Prishtinë:


Përsoni kontaktues: z. Ardian Berisha - Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Rexhep Mala Nr. 2,

10000 Prishtinë, Kosova

(afër Ambasadës Sllovene)  

 

Zyra Rajonale Pejë:

Përsoni kontaktues: znj. Ardita Lokaj - Kryesuese e Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Papa Klimenti XI Albani, Ndërtesa Onix kati i I,

30000 Pejë, Kosova
(afër stacionit të trenit)
 
Zyra Rajonale Prizren:

Përsoni kontaktues: z. Nexhat Elshani - Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Pushkatarëve Nr. 9, Prizren
(në Shadërvan)
 
Zyra Rajonale Mitrovicë:

Përsoni kontaktues: z. Muhamedin Hetemi - Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr: Mbretëresha Teutë, Mitrovicë
(afër Palestës sportive)
 
Zyra Rajonale Gjilan:

Përsoni kontaktues: z. Zeqirja Morina – Kryesues i Zyrës Rajonale
Adresa: Rr. Rruga e Industries (ish Rruga e Bujanovcit),

60000 Gjilan, Kosova
(Fabrika e Baterive IBG)

 

Kërkesat për qasje në dokumentet publike

 

Përsoni kontaktues:

Arta Gosalci Dedi
Zyrtare për Marrëdhënie me Publikun

Person Kontaktues për Qasje në Dokumente Publike

Rr. Agim Ramadani nr.23 (ish Rr. Ilir Konushevci Nr.8)
10 000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 500 400 lok. 1110
E-mail: arta.gosalci@pak-ks.org