NAJCEŠCA PITANJA OKO 20 %?
 Vaša pitanja u vezi sa raspodelom sredstava od 20 %, možete uputiti na adresu:

 E-mail: info20p@pak-ks.org 

 •  Da li sam u listi kvalifikovanih radnika?

Kosovska agencija za privatizaciju objavljuje liste kvalifikovanih radnika na zvaničnoj internet stranici: www.pak-ks.org, gde svaki radnik društvenih preduzeća može proveriti da li je (ili nije) u listi radnika. Osim toga, KAP objavljuje početne i konačne liste u dve novine na albanskom jeziku i u dve novine na srpskom jeziku.

 

•  Radio sam mnogo godina ranije u Preduzeću, a moje ime nije uključeno u  preliminarnoj/početnoj listi kvalifikovanih radnika, zašto?

Prema uredbi UNMIK-a 2003/13 (član 10.4), radnik ima pravo da uzme deo od 20 % prihoda od prodaje ako je on/ona bio evidentiran kao radnik gorepomenutog DP-a u vreme privatizacije ili likvidacije (koja god se prvo dogodila) i da je bio na platnom spisku DP-a najmanje tri godine. Radnik koji ne ispunjava ovaj kriterij može imati pravo ako je njegova/njena diskvalifikacija izvršena po diskriminatorskoj osnovi.

 

•  Kako je moguće da je jedan broj radnika uključen u listi, dok je drugi broj radnika ostao van liste?

Oni radnici koji ispunjavaju kriterije koji su predviđeni zakonom, biće stavljeni u listi, drugi imaju pravo podneti žalbu.

 

•  Ko je pripremio listu?

Lista kvalifikovanih radnika priprema se od uprave Društvenog preduzeća na osnovu zakona na snazi, a ne od KAP-a.

 

•  Ja sam u penziji, ali nisam bio u listi radnika. Da li ja imam pravo sa statusom prenzionera da učestvujem u delu od 20 %?

Iznos od 20% pripada radnicima koji imaju status radnika u vreme privatizacije preduzeća. Vreme privatizacije se smatra potpisanje kupoprodajnog ugovora između KAP-a i kupca.

 

•  Gde se mogu žaliti?

Ako niste u preliminarnoj (početnoj) listi, vi možete podneti žalbu kod Komisije za razmatranje žalbi (KRŽ) koja deluje u okviru KAP-a u roku od 20 dana od dana objavljivanja liste radnika.

 

•  Kakvu dokumentaciju trebam da pripremim za podnošenje žalbe?

Za pripremanje žalbe strane treba da imaju Obrazac KAP-a koji sadrži podatke o potrebnim radnjama za podnocioce žalbe, radnu knjižicu koja je overena u kod nadležnog organa, odluke o osnivanju radnog odnosa u DP-u, odluke o raskidu radnog odnosa tokom prisilnih mera 1989-1999, kao i drugi dokazi koji su u interesu podnosioca žalbe kojim se dokazuje zapošljavanje u DP-u.

 

•  Moje ime nije navedeno ni u konačnoj listi, gde treba sada da se žalim?

Ako niste ni u konačnoj listi radnika, žalba se podnosi Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja konačne liste od strane Agencije u štampanim medijima.

 

•  Dokumentacija o zapošljavanju mi je u potpunosti izgorela, kako da dokažem da sam bio radnik preduzeća?

Ako vam je dokumentacija izgorela ili je izgubljena, onda treba da zahtevate od uprave DP-a da vam izda bilo kakav dokaz u vezi sa zapošljavanjem na osnovu matičke knjige DP-a.

 

•  Mnogo puta sam se prijavio na posao, šef ili direktor je napisao moje ime u bloku (kompjuteru) i rekli su mi da će me zvati na posao, ali niti su me zvali na posao niti su mi dali bilo kakav pismeni dokument kao dokaz da sam se prijavio na posao. Kako da dokažem da sam se prijavio na posao?

Prilikom razmatranja žalbi od strane KRLR, KAP obično prema potrebi poziva i predstavnike DP-a da bi posvedočili u vezi sa statusom radnika u vreme privatizacije i uzima potrebne informacije u vezi sa statusom radnika svakog DP-a.

 

•  Zašto preminule osobe nisu uključene u listi?

Jer u vreme privatizacije nisu bile među živim osobama i nisu imali status radnika.

 

 Zašto se sredstva iz 20% raspodeljuju putem UNSK-a a ne daju se upravi DP-a da bi ih raspodelili radnicima?

Način raspodele sredstava iz 20% uređen je Zakonom, gde se navodi da se sredstva iz 20% respodeljuju od KAP-a putem UNSK.

 

 Zašto se ne menja zakonodavstvo koje uređuje pitanje 20%, kako bi se omogućilo svim radnicima da imaju koristi od privatizacije?

Jer je ovo zakonodavstvo odobreno od Administracije UNMIK-a i kao takvo je još na snazi. KAP je tokom svog rada obavezna da poštuje zakone na snazi.

 

 Kako se obračunava i raspodeljuje 20%

KAP raspolaže posebnim i efikasnim sistemom na osnovu kojeg se obračunava 20%.

 

•  Da li imam pravo angažovati advokata?

Da svakako, u svakom objavljivanju liste (preliminarne ili konačne) ističe se pravo radnika da angažuje advokata. A ako strane nemaju sredstava za advokata, onda mogu angažovati Nevladine organizacije za besplatnu pravnu pomoć.

 

 Zašto ne uzimamo u isto vreme 20% i neisplaćene plate iz prošlog perioda?

Ovo su dva različita pitanja, tretiraju se i nadoknađuju se odvojeno kao proces i nisu vezana jedno za drugim.

 

 Zašto Posebna Komora Vrhovnog Suda Kosova (PKVSK) ne obavlja razmatranje potraživanja brže?

KAP se ne može izjaviti o ovom pitanju, nego treba kontaktirati sa PKVSK.

 

 Zašto kasni prenos sredstava od UNSK?

KAP, kako je predviđeno zakonskim procedurama, prenosi sredstva za 20 % kod UNSK da bi potom raspodelili radnicima. Za svako eventualno kašnjenje ovog procesa treba kontaktirati sa UNSK.

 

•  U kojoj banci treba otvoriti račun?

Nije određeno, slobodna je volja radnika u kojoj banci želi da otvori bankovni račun.

 

 Da li se može izvršiti prenos ovih sredstava van Kosova (npr. u Srbiji) i u kojoj banci treba otvoriti račun?

U principu da, ali zavisi od toga da li je ovo pitanje izvodljivo od samih banaka. Informacije za ovo pitanje možete dobiti od banke.

 

 Moje ime je u listi, ali još nisam primio sredstva. Zašto?

Postoji mogućnost da je bankovni račun zatvoren/suspendovan, ili je penzijski račun. Za 20 % treba postojati poseban bankovni račun. Međutim, radnik može razjasniti ovo pitanje u banci gde je otvorio bankovni račun.