NAJCESCA POSTAVLJANJA PITANJA

  

 

•  Koje je poreklo KAP?

Kosovska Agencija za Privatizaciju ustanovljena је kао jedno nezavisno javno telo koje je dužno da obavlja svoje funkcije i odgovornosti potpuno samostalno, od Skupštine Kosova zakona Br. 04-/L-080.

KAP će posedovati punu pravnu odgovornost, posebno kapacitet za stupanje u sporazumima, dobijanje, održavanje i otuđivanje od imovine. Imaće sva implicirana ovlašćenja za oslobađanje od zadataka i ovlašćenja na osnovu sadašnjeg zakona, i da će tužiti i biti tužena pod svojim imenom. KAP je uspostavljena kao naslednik Kosovske Poverenicke Agencije koja je regulisana prema UNMIK-ovoj Uredbi 2002/12 “O Uspostavljanju Kosovske poverenicke agencije”, sa izmenama i dopunama, i svom imovinom i obavezama koji ce kasnije postati imovina i odgovornost Agencije.

Posebna komora ima iskljucivu nadležnost za sve parnice protiv Agencije.

Sva ovlašcenja Agencije dodeljena su Upravnom odboru, koji cine ukupno 8 direktora, 5 su  Kosovara Direktori i 3 medunarodna direktora. Inauguracioni sastanak Odbora KAP održan je 26 Avgusta 2008 godine. KAP od tada radi i nastavlja sa pripremom privatizacije Društvenih Preduzeca (DP).

 

•  Šta prodaje KAP ?

KAP uglavnom stvara Nova preduzeća iz Društvenih preduzeća nudeći za prodaju trenutnu imovinu i obaveze DP-a (utvrđene za zadnja tri meseca neisplaćenih isplativih računa i zadnju godinu neplaćenog PDV-a). Na ovaj način se omogućava ulaganje u ključnoj imovini, dok se obaveze DP-a tretiraju tokom postupka likvidacije.

Stvaranjem Novih preduzeća, investitori podnose ponudu samo za određenu imovinu – i samo za ograničeni broj trenutnih obaveza – DP-a i ne podnose ponude za samo DP u celini. U ovom dokumentu, „NOVO PREDUZEĆE“ se odnosi na grupisanje trenutne imovine i obaveza DP-a koja su prodata od KAP-a.

Ponekad KAP deli DP na nekoliko malih Novih preduzeća. Molimo vas da obezbedite da ste podneli ponudu za NOVO PREDUZEĆE koje poseduje imovinu za koju ste vi zainteresovani. Informativni Memorandum (vidi ispod) sadrži detaljan opis čitave imovine koja pripada svakom NOVOM PREDUZEĆU.

KAP takođe izvršava prodaju imovine Društvenih preduzeća u likvidaciji, što se inače odnosi na Prodaju imovine putem likvidacije. U ovom slučaju Novo preduzeće (zajedno sa ograničenim odgovornostima) se ne stavlja na prodaju nego samo određena imovina DP-a.

KAP pokreće na periodičan način krugove prodaje o čemu objavljuje obaveštenja na zvaničnoj Webstranici Agencije, u dnevnim novinama, nacionalnim televizijama, šalje informativne emailove zainteresovanim stranama kao i svim potencijalnim investitorima koji su registrovani u bazi podataka KAP-a. U određenim slučajevima objavljivanje se izvršava i u međunarodnoj štampi.


•  Kako podneti Ponudu sa NOVO PREDUZECE?

1) Zaineresovani investitori treba da kontaktiraju KAP i uzeti Pravila Tendera za odredenu Novo Preduzece. Ova Pravila Tendera ce voditi proces tendera.

2) Razmatranje Memoranduma za informacije, razmatra poverlive podatke, u sedistu KAP-a ili Regionalne Kacelarijama KAP-a, organizirati posete sa osoblje KAP-a za NP, i vrsite prethodno istraživanje

3) Pre-kvalifikaciju (pogledajte dole na daljnem tekstu)

4) Podnesete ponudu na dan podnesenja ponude  

     i) ucestvujte u otvaranju ponuda (nije neophodno)


•  Kako da pocnem svoju istrazivanje za NP ili Imovinu u Likvidaciju koju hocu da kupim?

Posetite KAP web-stranicu www.pak-ks.org , i procitatje odgovarajuce delovi.

Dokumentacije za Preduzece su dostupne za svaku Novu Preduzeca

Takode trebate pazljivo da procitate Pravila Tendera. Ali, obratiti  paznju da za svako NP-a ce biti specificne Pravila Tendera koji moraju da se preuzme u KAP, i koji takode ce voditi proces tendera za NP.

Obratite se KAP-a i rasporediti sastanak sa predstavnicima Odeljena za Prodaju/Jedinica sa Marketing i Odnose sa Investitorima, u glavnoj kacelariji u Pristinu ili bilo koji od Regionalnih Kancelarija.

Broj telefona u Odeljenu za Prodaju/Jedinicu za Marketing i Odnose sa Investitorima je: +381 (0) 38 500-400 lok.1255.

Regionalne Kancelarije KAP-a su: RK Pristina, RK Pec, RK Gilan, ZRK Mitrovica i RK Prizren, i njihovi kontakte mozete naci na ovaj link: http://www.pak-ks.org/?page=2,2


•  Koje informacije bi trebao-la da tražim od KAP-a?

Morate da tražite Dokumente  za NP za koje ste zainteresovani da kupite.
Postoje određeni dokumenti za svako NP.
Potpisati sporazum o poverljivosti za NP za koje se želite nadmetati.
Posle potpisivanja sporazuma o poverljivosti dobićete memorandum o informacijama, sobu koja sadrži određene podatke, OPOR (određeni pravni i ostali rizici) i ostale relevantne informacije.
Takođe možete da posetite NP za koje ste zainteresovani.
Obratiti pažnju – istraživanje, prikupljanje i analiziranje informacija je odgovornost svakog ponuđača.

•  Koje druge korake moram da preduzmem pre dana ponude?

Morate se Pre-kvalifikovati kao registrovani ponuđač.


•  Kako se mogu pre-kvalifikovati kao registrovani ponuđač?

Pogledajte primenljiva pravila tendera za više detalja o podobnosti i kako se pre-kvalifikovati i koja dokumentacija mora biti podnešena.

U galvnoj sedište KAP-a u Prištinu, Jedinica za Marketing i Odnose sa Investitorima, NAJMANJE 5 RADNIH DANA, pre početka nadmetanja ponuda, potrebno je da predate sledeću dokumentaciju:

  1. Vaše kontakt informacije - na ovom papiru mora biti navedeno sledeće:
    - Vaše ime
    - Vaša adresa
    - Grad i zemlja prebivališta
    - Vaš broj telefona
    - Vaša e-mail adresa
    (i) Svi gore pomenuti detalji vezano za predstavnika
 
 2. Izjava o kvalifikovanosti - ovu izjavu sastavljate lično vi. U njoj vi izjavljujete da niste ponuđač sa zabranom podnošenja ponude (kao što je predviđeno u članu 4 Pravila Tendera). (Pogledajte odeljak 4.1 Pravilnika o Tenderu gde ćete pronaći detalje vezane za ponuđače kojima je zabranjeno nadmetanje).

  3. Ukoliko se nadmećete kao fizičko lice, potrebna Vam je kopija važeće lične karte/pasoša i potvrda da niste trenutno pod istragom.

  4. Ukoliko se nadmećete kao pravno lice/partnerstvo/konzorcium, potrebna Vam je potvrda da je vaše preduzeće registrovano/ kopija osnovnivaćkih dokumenata, lista korisničkih vlasnika pravnog lica i osoba koja vrši kontrolu i potvrda da vlasnik/vlasnici nisu pod istragom. (Pogledajte odeljak 7.2 Pravilnik o Tenderu radi više informacija).

  5. Ovlascenje - ukoliko ste predstavnik nekog drugog tela, morate identifikovati to telo. Takođe morate da navedite sve gorenavedenih dokumentacije, uključujući izjavu o kvalifikovanosti, kopija važeće lične karte/pasoša i potvrdu da niste trenutno pod istragom.


•  Šta se dešava kad podnesem svoje dokumente za pre-kvalifikaciju kao registrovani ponuđač?

Zahtev za registraciju kao kvalifikovani ponuđač i priloženi dokazi, razmatraju se od komisije za procenu.

Agencija ce izdati obrazac registracije kvalifikovanosti što uključuje registarski broj kvalifikovanosti, samo ako se odluka Komisije procenuje se pozitivan.

Potvrdu Registrovanog Ponuđača morate da uključite u svoj koverat “Dopunske Informacije o Ponudi”.


•  Kada su ponude prihvaćene?

Ponude se prihvataju samo kada se podnose rukom, od 10:00 do 12:00, na dan podnošenja ponuda u odredenom mesto od Agencije. Zapravo, do daljneg obavestenja, ponude se podnose u Omladinski Centar, Crvenoj Sali, Ul. Luan Haradinaj, Prishtina. Ove ponude ce se otvoriti u istom mesto od 12:30.

•  Mogu li poslati poštom svoju ponudu?

Ne. MORATE LIČNO DONETI ZAPEČAĆENE KOVERTE SA PONUDAMA.


•  Moram li lično doneti ponudu?

Ne, možete da pošaljete preko prijatelja ili kurira. Njima će biti izdata potvrda o prijemu.


•  Možete li dati malo opširnije objašnjenje o svakom od dokumenata ponude?

Da.

Potvrda podobnosti registracije – Ovo je potvrda koja potvrđuje da ste vi podoban ponuđač. KAP će izdati ovu potvrdu kada se pre-kvalifikujete. Vidi “pravila tendera” odeljak 7.

Potpisana izjava – saglasnost praćenja uslova ponude i pravila tendera (Aneks C) – vidi “pravila tendera” odeljak 9.6 (a) (i) i formu na kraju ovog dokumenta.

Povratni depozit – ovo je povratno (normalno će te dobiti nazad ukoliko ne pobedite na tenderu) takođe morate da platite preko bankovnog transfera. Ne plaćajte gotovinom ili ličnim čekom. Iznos depozita varira za svako NP koje je prodato. Da bi otkrili iznos povratnog depozita za NP za koje ste zainteresovani da kupite, kontaktirajte odeljenje za privatizaciju u KAP-u. Vidi detalje bankovnih računa na kraju ovog dokumenta.

Koverta sa cenom ponude (koverat “Cena Ponude”) – pažljivo proučite “pravila tendera” odeljak 9.6 (b). – “ne sme biti drugih informacija prikazanih na poleđini ove koverte i nikakve informacije ili znaci koji bi mogli da otkriju ponuđača.”

•  Da li će biti pružena bilo kakva pomoć?

Da. Kadar KAP-a će biti dostupan da pruži odgovore na pitanja i da vam pruži informacije vezano za proces nadmetanja.

•  Kako mogu pristupiti zvaničnim dokumentima?

Zakon 03/L-215 garantuje svakom fizičkom ili pravnom licu, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, pravo na pristup, nakon zahteva, dokumentima koji se drže, koji su sastavljeni ili primljeni od javnih institucija. U vezi sa ovim pitanjem vi se možete obratiti Agenciji putem email adrese info@pak-ks.org; dostavljajući vaš zahtev kod prijemne kancelarije u glavnom sedištu Agencije, ili u regionalnim kancelarijama. Agencija će vam odgovoriti unutar roka određenog pometunim zakonom.