NAJCESCA POSTAVLJANJA PITANJA

  

 

•  Koje je poreklo KAP?

Kosovska Agencija za Privatizaciju ustanovljena је kао jedno nezavisno javno telo koje je dužno da obavlja svoje funkcije i odgovornosti potpuno samostalno, od Skupštine Kosova zakona Br. 04-/L-080.

KAP će posedovati punu pravnu odgovornost, posebno kapacitet za stupanje u sporazumima, dobijanje, održavanje i otuđivanje od imovine. Imaće sva implicirana ovlašćenja za oslobađanje od zadataka i ovlašćenja na osnovu sadašnjeg zakona, i da će tužiti i biti tužena pod svojim imenom. KAP je uspostavljena kao naslednik Kosovske Poverenicke Agencije koja je regulisana prema UNMIK-ovoj Uredbi 2002/12 “O Uspostavljanju Kosovske poverenicke agencije”, sa izmenama i dopunama, i svom imovinom i obavezama koji ce kasnije postati imovina i odgovornost Agencije.

Posebna komora ima iskljucivu nadležnost za sve parnice protiv Agencije.

1. Аgеnciја imа uprаvni odbоr, generalnog dirеktоrа i dvа zаmеnikа generalnog dirеktоrа, kао i stručno i kancelarijsko оsоbljе.

2. Svа оvlаšćеnjа Аgеnciје dоdеljеnа su Оdbоru. Оdbоr mоžе dа prеnеsе svојa оvlаšćеnjа nа generalnog dirеktоrа, оsim оvlаšćеnjа kоја su rеzеrvisаnа zа оdbоr prеmа člаnu 15.

3. Generalni dirеktоr је glаvni izvršni službenik Agеnciје. Generalni dirеktоr i dvа zаmеnikа generalnog dirеktоrа imenuju se i razrešavaju sa dužnosti od strane Odbora. Oni vršе оvlаšćеnjа Аgеnciје kоја im dоdеli Оdbоr ili оvaj zakon.

4. Generalni dirеktоr, pоd оpštоm kоntrоlоm Оdbоrа, upravlja uоbičајеnim pоslоvanjem Аgеnciје. Generalni dirеktоr је оdgоvоrаn zа оrgаnizаciјu, nаimеnоvаnjе i оtpuštаnjе оsоbljа, оsim zа nаimеnоvаnjе i оtpuštаnjе dvа zаmеnikа generalnog dirеktоra i drugоg odgovarajućeg оsоbljа zа kоје Оdbоr može da оdluči. Generalni dirеktоr vrši i drugа оvlаšćеnjа kоја nа njеgа mоžе dа prеnеsе Оdbоr.

 

•  Šta prodaje KAP ?

KAP uglavnom stvara Nova preduzeća iz Društvenih preduzeća nudeći za prodaju trenutnu imovinu i obaveze DP-a (utvrđene za zadnja tri meseca neisplaćenih isplativih računa i zadnju godinu neplaćenog PDV-a). Na ovaj način se omogućava ulaganje u ključnoj imovini, dok se obaveze DP-a tretiraju tokom postupka likvidacije.

Stvaranjem Novih preduzeća, investitori podnose ponudu samo za određenu imovinu – i samo za ograničeni broj trenutnih obaveza – DP-a i ne podnose ponude za samo DP u celini. U ovom dokumentu, „NOVO PREDUZEĆE“ se odnosi na grupisanje trenutne imovine i obaveza DP-a koja su prodata od KAP-a.

Ponekad KAP deli DP na nekoliko malih Novih preduzeća. Molimo vas da obezbedite da ste podneli ponudu za NOVO PREDUZEĆE koje poseduje imovinu za koju ste vi zainteresovani. Informativni Memorandum (vidi ispod) sadrži detaljan opis čitave imovine koja pripada svakom NOVOM PREDUZEĆU.

KAP takođe izvršava prodaju imovine Društvenih preduzeća u likvidaciji, što se inače odnosi na Prodaju imovine putem likvidacije. U ovom slučaju Novo preduzeće (zajedno sa ograničenim odgovornostima) se ne stavlja na prodaju nego samo određena imovina DP-a.

KAP pokreće na periodičan način krugove prodaje o čemu objavljuje obaveštenja na zvaničnoj Webstranici Agencije, u dnevnim novinama, nacionalnim televizijama, šalje informativne emailove zainteresovanim stranama kao i svim potencijalnim investitorima koji su registrovani u bazi podataka KAP-a. U određenim slučajevima objavljivanje se izvršava i u međunarodnoj štampi.


•  Kako podneti Ponudu sa NOVO PREDUZECE?

1) Zaineresovani investitori treba da kontaktiraju KAP i uzeti Pravila Tendera za odredenu Novo Preduzece. Ova Pravila Tendera ce voditi proces tendera.

2) Razmatranje Memoranduma za informacije, razmatra poverlive podatke, u sedistu KAP-a ili Regionalne Kacelarijama KAP-a, organizirati posete sa osoblje KAP-a za NP, i vrsite prethodno istraživanje

3) Podnesete ponudu na dan podnesenja ponude  

     i) ucestvujte u otvaranju ponuda (nije neophodno)


•  Kako da pocnem svoju istrazivanje za NP ili Imovinu u Likvidaciju koju hocu da kupim?

Posetite KAP web-stranicu www.pak-ks.org , i procitatje odgovarajuce delovi.

Dokumentacije za Preduzece su dostupne za svaku Novu Preduzeca

Takode trebate pazljivo da procitate Pravila Tendera. Ali, obratiti  paznju da za svako NP-a ce biti specificne Pravila Tendera koji moraju da se preuzme u KAP, i koji takode ce voditi proces tendera za NP.

Obratite se KAP-a i rasporediti sastanak sa predstavnicima Odeljena za Prodaju/Jedinica sa Marketing i Odnose sa Investitorima, u glavnoj kacelariji u Pristinu ili bilo koji od Regionalnih Kancelarija.

Broj telefona u Odeljenu za Prodaju/Jedinicu za Marketing i Odnose sa Investitorima je: +381 (0) 38 500-400 lok.1255.

Regionalne Kancelarije KAP-a su: RK Pristina, RK Pec, RK Gilan, ZRK Mitrovica i RK Prizren, i njihovi kontakte mozete naci na ovaj link: http://www.pak-ks.org/?page=2,2


•  Koje informacije bi trebao-la da tražim od KAP-a?

Morate da tražite Dokumente  za NP za koje ste zainteresovani da kupite.
Postoje određeni dokumenti za svako NP.
Potpisati sporazum o poverljivosti za NP za koje se želite nadmetati.
Posle potpisivanja sporazuma o poverljivosti dobićete memorandum o informacijama, sobu koja sadrži određene podatke, OPOR (određeni pravni i ostali rizici) i ostale relevantne informacije.
Takođe možete da posetite NP za koje ste zainteresovani.
Obratiti pažnju – istraživanje, prikupljanje i analiziranje informacija je odgovornost svakog ponuđača.


•  Kada su ponude prihvaćene?

Ponude se prihvataju samo kada se podnose rukom, od 10:00 do 12:00, na dan podnošenja ponuda u odredenom mesto od Agencije. Zapravo, do daljneg obavestenja, ponude se podnose u Omladinski Centar, Crvenoj Sali, Ul. Luan Haradinaj, Prishtina. Ove ponude ce se otvoriti u istom mesto od 12:30.

•  Mogu li poslati poštom svoju ponudu?

Ne. MORATE LIČNO DONETI ZAPEČAĆENE KOVERTE SA PONUDAMA.


•  Moram li lično doneti ponudu?

Ne, možete da pošaljete preko prijatelja ili kurira. Njima će biti izdata potvrda o prijemu.

 •  Da li će biti pružena bilo kakva pomoć?

Da. Kadar KAP-a će biti dostupan da pruži odgovore na pitanja i da vam pruži informacije vezano za proces nadmetanja.

•  Kako mogu pristupiti zvaničnim dokumentima?

Zakon 03/L-215 garantuje svakom fizičkom ili pravnom licu, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, pravo na pristup, nakon zahteva, dokumentima koji se drže, koji su sastavljeni ili primljeni od javnih institucija. U vezi sa ovim pitanjem vi se možete obratiti Agenciji putem email adrese info@pak-ks.org; dostavljajući vaš zahtev kod prijemne kancelarije u glavnom sedištu Agencije, ili u regionalnim kancelarijama. Agencija će vam odgovoriti unutar roka određenog pometunim zakonom.